Gladöskogens naturreservat - vandra i kuperad gammelskog via gröna spåret

Bilder

Gladöskogens naturreservat - starkt kuperad gammelskog med en rik vedsvampsflora

Skogen är mycket varierad, med många skiften mellan hällmark, sumpskog och mossig granskog. Mötet mellan trädbevuxen betad hage och gammelskog resulterar i artrika bryn. Inom hela skogsområdet finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och växter, som påvisar att här finns mycket höga naturvärden knutna till orörda skogar. De artgrupper som är särskilt aktuella är fåglar, insekter, kärlväxter, vedsvampar, lavar och mossor. Detta levererar tillsammans ett upplevelserikt reservat för den nyfikne besökaren.

Skogsområdet med många naturtyper

Gladöskogen är ett skogsområde som innehåller många naturtyper. Här finns sumpskogar med al och gran, hällmarksområden, bergbranter, blandskogsbestånd med stort ädellövsinslag, särskilt av ek. Naturvärdena är mycket höga med flera sällsynta växter och djur. Området är till största delen orört vad gäller skogsbruk. Inom hela området finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och växter, som påvisar att här finns mycket höga naturvärden knutna till orörda skogar. De artgrupper som är särskilt aktuella är fåglar, insekter, kärlväxter, vedsvampar, lavar och mossor. Exempel på några intressanta arter inom reservatet är: Mindre hackspett Dendrocopos minor, knärot Goodyera repens, gränsticka Phellinus nigrolimitatus, ostticka Skeletocutis odora, gytterlav Pannaria pezisoides och vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum. Flera av de arter som förekommer här är mycket sällsynta även i ett riksperspektiv. I områdets sydöstra del betas vissa lövskogspartier av häst.

Gladöskogen, som ligger i ett typiskt södertörnskt sprickdalslandskap, ligger i den nordöstra delen av Hanveden. I norr avgränsas området av den kommande Södertörnsleden och i syd av Gladö ridstalls hästhagar.

Kontakt

Adress

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-postadress

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öppna detta i appen