Orlången - vackert kulturlandskap med ett rikt fågelliv

Bilder

I Orlångens naturreservat hittar man en mångfald i både hagmark och gammelskog. I det öppna och varierade landskapet finns spännande fåglar som gök, stenknäck och bivråk. Den ljusa sommarnatten bjuder på överraskningar som kattugglans spöklika rop eller att man får en glimt av nattens jagande fladdermöss. Snörika vintrar finns här Huddinges finaste skidspår. På vårvintern kan du se varfågel och steglits. Kulturlandskapet runt gårdarna är omväxlande, med gammelskog, betes- och odlingsmarker. Centralt i reservatet finns en gammal väderkvarn, ”holländaren” Balingsta kvarn. Kvarnen är belägen på ett berg med fantastisk utsikt över sjön Orlångens kulturlandskap.

Vackert och välbesökt natur- och kulturlandskap

Den centrala delen av Orlångens naturreservat ligger fem kilometer sydost om Huddinge C och sex kilometer sydväst om Trångsund. Området har ett sprickdalslandskap som är typiskt för Södertörn. Under större delen av Huddinges historia har Orlångsområdet varit av central betydelse för utvecklingen. Idag är området centrum för landsbygdsdelen i kommunen och består av ett vackert och välbesökt natur- och kulturlandskap. Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Ågestasjön – stor rastlokal för fåglar

Områdena kring Ågestasjön och Orlångens nordöstra vik är starkt kulturpräglade med en stor andel öppen mark. Relativt stora arealer är betesmark. Ågestasjön, i synnerhet sankmarkerna söder om sjön, tillhör en av stockholmstraktens absolut främsta rastlokaler för fåglar. Det ornitologiska värdet är mycket högt även vad gäller häckande arter. Här häckar flera sällsynta arter knutna till fågelsjöar såsom brun kärrhök, rördrom och olika änder. Sjön omges av betade gräsmarker, vassar och videsnår. På de betade fuktbetesmarkerna finns en av länets största förekomster av häckande gulärla. Både väster och öster om sjön finns ädellövskogs-områden med huvudsakligen ek och hassel. Floran och faunan är där mycket artrik med ett stort antal mycket sällsynta kärlväxter, svampar och insekter.

Balingshalvön – betsmark och våtmark, rik på fåglar och fladdermöss

Balingshalvön, norr om Orlången, utgörs av åker- och betesmark omväxlande med öppen våtmark, alkärr och stora ädellövskogsbestånd. Fågellivet är rikt även inom detta område som också har en mycket intressant flora med flera sällsynta svampar, lavar och mossor. Dessutom förekommer flera fladdermusarter i omgivningarna. Skogsområdet norr om Balingsta är starkt kuperat och domineras av barrblandskog som bitvis är gammal och högstammig. Här finns bland annat flera ovanliga barrskogsanknutna svampar. Norr om Balingsta ligger även den lilla sjön Mörtsjön. I dess norra ände hittar vi den gamla torparmiljön Charlottendal som uppvisar en av Huddinges blomsterrikaste hagmarker.

Kulturhistoria

Besök Balingasta herrgård, Sundby gård och Björksättra gård

Balingsta herrgård från 1700-talet bildar tillsammans med underlydande torp och ett gammalt hävdat kulturlandskap en ännu levande och mycket värdefull kulturhistorisk enhet. Här finns också en kvarn från 1870-talet och ett mindre gravfält.

Kring Orlångens nordvästra vik, Flemingsbergsviken, är bergen på ömse sidor dramatiska med delvis lodräta klippväggar. Särskilt gäller detta den norra stranden. Stensättra herrgård vid Flemingsbergsvikens södra strand har manbyggnad från tidigt 1800-tal, välbevarad gårdsmiljö och två torp. I åkerkanten finns lövskogsrika bryn. Gårdsläget är gammalt, vilket visas av ett förhistoriskt åkersystem, ett troligen vikingatida gårdsgravfält och norr om gården en fornborg med väl bevarade försvarsvallar.

Sundby gård vid Flemingsbergsvikens öppning, har kvarvarande bebyggelse av 1800-talskaraktär och ett gravfält från yngre järnåldern. Det är ett starkt kuperat område med branta klippor och inslag av ädellöv. Gården som omges av öppna fält och skogsklädda höjdpartier är idag Huddinge kommuns friluftsgård.

Björksättra ligger vid den södra viken av Orlången. Gården är inklämd mellan branta berg, Lasättrabergen och Orlången. Gården har tidigare tillhört Lissma. Modergård till Björksättra är den numera försvunna Upsala (eller Uppsala som den också kallas). Högst uppe på Lasättraberget växer mager tallskog. Både växt- och djurlivet är rikt med flera mycket sällsynta artfynd och frånvaron av skogsbruk och anlagda leder gör att en känsla av vildmark kan infinna sig.

Kontakt

Adress

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-postadress

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öppna detta i appen