Gömmarens naturreservat - nära till vandring, fiske och ridning

Bilder

En promenad, en cykeltur, en busstur - Gömmarens naturreservat ligger alltid nära! Området är ett mycket välbesökt naturreservat mellan centrala Huddinge och Kungens kurva. Här finns möjlighet till ett rikt friluftsliv med aktiviteter som passar alla fyra årstiderna. Du kan njuta av leder och stigar som passar stavgång, skidåkning, löpning, ridning eller en helt vanlig promenad. Sol, bad och en stunds skön avkoppling vid sjön Gömmaren är ett välkänt sommarnöje för många Huddingebor. För den som vill vandra och söka en rofylld plats ger de 768 hektaren många olika spännande naturmiljöer att upptäcka. Känslan av storskog infinner sig på många härliga platser.

Stort sammanhängande skogsområde nära tätort

Gömmarområdet är ett större skogsområde av regional betydelse för friluftslivet, beläget mellan Vårby, Skärholmen, Segeltorp, Snättringe, Fullersta samt Glömsta. Skogen i reservatet utgörs mestadels av barrskog. På hällmarkernas höjder finns flera gamla tallskogar. I de mer låglänta delarna av skogen växer gran och lövskog. Variation i reservatets skog bjuder de ljusa lövskogspartierna på. Bland annat med sumpskogar som finns på flera platser. Naturreservatet ligger inklämt i de mest tättbefolkade delarna av Huddinge kommun. I nordväst ansluter dessutom Stockholms kommun med Skärholmen. Väldigt många skolor, förskolor och fritidshem i både Huddinge och Stockholm gränsar mot naturreservatet. Två tunnelbanestationer finns i närheten, Skärholmen och Masmo. Området tangeras av två idrottsplatser. Många stigar, löpspår, markerade leder och liknande går genom området och förhöjer tillgängligheten. Allt detta gör att området är mycket välbesökt både under dag- och kvällstid.

Sjön Gömmaren - omgiven av klippor och en anlagd sandström

Naturreservatets hjärta är sjön Gömmaren. Många stigar leder hit. Denna klarvattensjö omges av klippor, hällar, mossar och gungflyn. Här finns även en liten anlagd sandstrand. Många besöker sjön för fiske, bad och promenad. Omgivningarna runt sjön har ett stort värde för besökare och som utflyktsmål för skolor och barnomsorg. Gömmarområdet är mycket lämpligt både för skidåkning och vandring. Skridskoåkning på sjön uppskattas, då Gömmaren är en av de första sjöarna i kommunen där isen lägger sig. En sprickdal som löper från Kolartorpet till Fullersta kvarn och vidare mot sydost är ett viktigt cykel- och promenadstråk ned mot centrala Huddinge. Ett antal markerade ridleder mellan Långängen i Segeltorp och Vistaberg/Källbrink ger möjlighet till friluftsliv på hästrygg.

Skaffa fiskekort och fånga en regnbåge

Sportfiske erbjuds genom fiske efter inplanterad fisk, som exempelvis regnbåge. Sjöns vatten tilltalar även inhemska fiskar som mört, abborre, gädda och gärs. Vill du fiska i sjön Gömmaren behövs det ett särskilt fiskekort. Fiskekortet går att köpa på plats efter överenskommelse med Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening.

Områdets bakgrund - Göta landsväg förbi Vårby källa

Göta Landsväg gick på 1600-talet förbi Vårby källa och här låg Snickarkrogen. Snickarkrogen (som brann ner 1992) och rester av den gamla vägbanken visar ett vägnät med ursprung från 1800-talet. Vid Gömmaren ligger Gömmartorp som troligen byggdes i slutet av 1600-talet.

Fullersta kvarn port till Gömmaren

Fullersta kvarn, Långängen och Kolartorp är portar till friluftsområdet Gömmaren. Dessa ligger i utlöpare av bördiga sprickdalar med näringsrika leror som möjliggjort äldre tiders odlingar. Men torparna i Fullersta kvarn och Kolartorp har inte i första hand varit jordbrukare. Som huvudsyssla eller bisyssla har de utvunnit energi ur utmarken, bland annat genom att framställa träkol.

Vid Fullersta kvarn finns fortfarande kvarnfundamentet och kvarntorpet kvar. Uppströms lämningarna av kvarnen ligger de gamla dammarna kvar. I denna miljö finns ett rikt växt- och djurliv med flera ovanliga arter. Via dammarna rinner den bäck som försörjt kvarnen med vattenkraft. På en berghäll vid sista dammen innan kvarnfallet finns den något udda ”Augusts runa” inhackad under nödåren i slutet av 1800-talet. Texten lyder ”Farväl du kära fosterland – August 1872”. Där namnet August skrivits med runskrift.

Gömmarravinen- spännande område med högt naturvärde

För den vetenskapliga naturvården hittar vi några intressanta områden. Gömmarravinen utgör ett mycket spännande område både geologiskt och biologiskt. Ravinen har bildats av en bäck som i årtusenden skurit sig ner genom den sandiga marken. Detta är länets tredje djupaste ravin. Den lilla bäcken i ravinens botten försörjs helt och hållet med vatten från olika källflöden. Den granskogsbevuxna ravinen är som djupast och mest orörd i sin västligaste del närmast E4:an. Det är också här vi hittar de högsta naturvärdena med många spännande växter, såsom storgröe, gullpudra och skärmstarr samt Gömmarområdets riktiga raritet - dunmossa.

Bäcken i Gömmarravinen passerar under E4:an och rinner ned till Mälaren där den mynnar vid Vårbybadet. Besök gärna ravinen i maj och njut av den rika fågelkören. Länsstyrelsen har klassat Gömmarbäcken med mycket högt naturvärde i sitt naturvårdsprogram från 1983.

Hör storlommen vid Gömmaren

Vid sjön Gömmaren häckar regelbundet storlommen. Den tillhör sommarens tilldragelse när kvällar och nätter fylls med dess speciella sång, vilken ger sjön sin vildmarksprägel. Den kraftfulla fiskgjusen ses ofta spana efter fisk, då den flyger högt över sjöns vattenspegel. Med lite tur kan man se fågeln störtdyka ned i vattnet och gripa någon fisk med sina klor.

Skogen vid Segeltorp och Utsälje utgörs av gammal skog. På hällmarkernas höjder finns flera spännande tallskogar. Riktiga gammeltallar hittar du exempelvis vid Utsälje och norr om sjön Gömmaren. I de mer låglänta delarna av skogen växer gran och lövskog.

Vill man besöka ett skogsområde med gammelgran rekommenderas ett besök intill Gömmarvägen. Här får skogen åldras och ha sin egen livsstil. Variation i reservatets skog bjuder de ljusa lövskogspartierna på. Bland annat med sumpskogar som finns på flera platser. En av de mest spännande hittar vi vid Fullersta kvarn. En gran- och alsumpskog finns här med förekomst av flera mycket exklusiva arter, bland annat alsidenmossa. Denna sumpskog har tack vare sitt höga naturvärde även uppmärksammats på Europanivå som ett värdefullt Natura 2000-område.

Upplev ekskogarna vid Fullersta kvarn

För att uppleva ekskogar får man söka sig till platser med kulturmarker vid Fullersta kvarn och Långängen. Särskilt vid Långängen finns mycket ek och ett stort inslag av hassel. Vårfloran i detta område är mycket vacker med mattor av vitsippor. Här finns även inslag av asp, sälg, klibbal, lönn, lind och våra björkar, vilka ger Gömmarområdets skog sin variation, omgivningarna runt Fullersta kvarn, Kolartorp samt några mindre skogspartier spridda i området. Långängen är en vacker dalgång i nordöstra delen av området. Den har höga kulturvärden men även ett intressant djurliv.

Fullersta kvarn – Skyddat Natura 2000-område Viktigt biologiskt rikt skogsområde för ovanliga mossor.Gillar du fukt, mossor och gummistövlar då är Fullersta kvarn området för dig att besöka.Här finns dessa gröna kryptogamer och andra spännande organismer som är ovanliga ur ett europeiskt perspektiv.

Fullersta Kvarn - Natura 2000-område

Fullersta kvarn är ett Natura-2000 område med stor betydelse för biologisk mångfald ur europeiskt perspektiv. I detta objekt, en så kallad sumpskog, är en alltid fuktig och trädbevuxen miljö. Området ligger inom det 768 hektar stora Gömmarens naturreservat i en sprickdal som löper från Kolartorpet till Fullersta kvarn och vidare mot sydost. Själva skogen som utgör Natura-2000 området består av en lövsumpskog av fennoskandisk typ, med klibbal och enstaka granar.

Naturvärdet - sumpskog och lavar

Cirka 100 meter nordväst om torpet vid Fullersta kvarn hittar du den uppmärksammade sumpskogen. Framförallt är det mossfloran i denna lövsumpskog med dess fuktiga lokalklimat som utgör värdet. För svampar, lavar, mollusker, kärlväxter, fåglar, groddjur, kräldjur och däggdjur så utgör området självklart också en värdefull livsmiljö. I detta Natura-2000 objekt har det hittats den av EU prioriterade arten grön sköldmossa Buxbamia viridis och fynd av den sällsynta alsidenmossan Plagiothecium latebricola.

Friluftsliv Dalgången mellan Kolartorp och Fullersta kvarn är för friluftslivet ett viktigt cykel- och promenadstråk ned mot centrala Huddinge. Den så kallade Brandvägen. Såväl Fullersta kvarn som Kolartorp är portar till naturreservatet och friluftsområdet Gömmaren.

Kulturhistoria Vid Fullersta kvarn finns fortfarande kvarnfundamentet och kvarntorpet kvar. På en berghäll finns den något udda ”Augusts runa” inhackad under nödåren i slutet av 1800-talet. Texten lyder ”Farväl du kära fosterland – August 1872”. Där namnet August skrivits med runskrift. Uppströms lämningarna av kvarnen ligger de gamla dammarna kvar. Via dammarna rinner den bäck som försörjt kvarnen. Sammantaget med denna miljö finns här i omgivningarna vid Fullersta kvar ett rikt växt- och djurliv med många ovanliga arter.

Kontakt

Adress

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-postadress

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öppna detta i appen