Slogmyrloken

Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar och myrmarker med de två myrsjöarna Slogmyrloken och Ståbiloken i mitten. Reservatet bildades främst för att skydda grodarten större vattensalamander.

Större vattensalamander är en 14-16 cm långt groddjur. Det vårtiga skinnet är svart till mörkbrunt och buken är orangegul med svarta fläckar. Salamandern lever större delen av året på land, i skog och fuktig ängsmiljö i blockterrängen, cirka 10-100 meter från tjärnarna. Under lekfasen utvecklar hannarna en karaktäristisk ryggkam och en silverfärgad strimma längs med sidan. Salamandern leker under vår och försommaren i grunda småvatten och sjöar. Honan lägger ett ägg i taget som hon slår in blad från diverse undervattensvegetation. Arten är mindre vanlig och fridlyst. Varken ägg, yngel eller fullbildade djur får fångas, dödas, skadas eller flyttas.

Naturreservatet genomkorsas av en mindre väg i väst-östlig riktning som också är utmarkerad som cykelled. Vägen har funnits sedan åtminstone 1600-talet och kallas Bjúrsvägen. Området har två vandringsleder som rundar de båda myrsjöarna och här och var i reservatet finns mindre stigar upptrampade av djur och människor. Vid Slogmyrloken finns en rastplatser där du får elda, men man får ta med egen ved.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Vid vägkorsningen mitt i reservatet finns en mindre parkering för ca 5 bilar.