Naturreservat

Rotsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Långt bort från tätorter och civilisation, på gränsen mellan Dalarna och Gästrikland, ligger detta nästan orörda skogsområde som bjuder på en hög vildmarkskänsla. Eftersom skogen inte har påverkats så mycket av skogsbruk har den fått behålla sin naturliga karaktär. I området finns i princip inga stigar eller vägar så man får ströva fritt i skogen.

Här växer en gammal barrskog som behållit den naturliga skogens artsammansättning och åldersvariation. Tall-, gran- och barrblandskogar avlöser varandra med grova träd och god tillgång på död ved (stående och liggande döda träd). Tallar växer även på myrmark som sträcker sig mellan sjöarna Rotsjön och Rotsjööga. Både levande tallar och död ved bär spår av tidigare bränder.

På den döda veden kan ovanliga vedsvampar som stjärntagging, köttticka och rynskinn hittas. På äldre lövträd hittas den spektakulära lunglaven. På marken växer ymnigt med den lilla vitblommiga orkidén knärot vilken bara hittas i äldre skogsbestånd. Gammelskogens typiska fåglar finns, som till exempel tjäder, svartmes, rödstjärt, tretåig hackspett och olika ugglor.

Rotsjön ligger 9 km sydost om Svabensverk och länsgränsen delar upp området i två separata naturreservat.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen