Naturreservat

Lilltuppen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Lilltuppen är det lilla reservatet med de stora naturvärdena. Allt sammantaget i en vacker miljö med stora stenblock, brandskadade gamla stubbar och en stor artrikedom.

De biologiska värdena i området är mycket höga. Skogen i Lilltuppens naturreservat har växt upp på egen hand efter en brand. Skador på träden, så kallade brandljud, som tydligt går att hitta i stubbar tyder nämligen på att skogen är en lövbränna i sent stadium. Nu finns här mest tall och gran men inslaget av asp och sälg är stort. Skogens ålder uppskattas till ca 110 år. Träden i skogen består av yngre och äldre träd i varierande storlek om vartannat.

Död ved finns spridd i området både i form av stående torrträd och omkullfallna lågor. Marken är blockrik med inslag av riktigt stora stenblock. Ett mindre sumpstråk sträcker sig genom området och skapar en variation i markfloran. Vid en inventering av lavar och vedsvampar i Lilltuppen påträffades bland annat violettgrå tagellav, garnlav, dvärgbägarlav, kattfotslav, tallticka, ullticka, kötticka och doftskinn. Spår av vågbandad barkbock, mindre och större märgborre samt tretåig hackspett har också observerats i området. Sammantaget visar detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur.

Envikens IF drar vintertid upp ett skidspår runt reservatet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Parkering

Parkering för ett par bilar är möjlig på skogsbilvägen och vändplanen närmast reservatet.

Hitta hit

Kör riksväg 50 norrut från Enviken. Passera Balungstrands sågverk och sväng in vänster på avtagsväg nummer två. Fortsätt förbi skjutbanan och leta dig vidare upp mot Lensbergets topp. Kör till vändplanen där vägen tar slut. Ta med en karta för det finns många skogsbilvägar att välja på.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.

  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),

  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner