Naturreservat

Lensberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet ligger i norra delen av bergsområdet Lensberget och består av en blockrik sluttning med granskog och ett stort inslag av gamla lövträd som asp, björk, rönn och sälg. Längs områdets kanter står mestadels tall. Stubbar efter avverkade grova tallar med brandskador visar att området varit utsatt för kraftig brandpåverkan.

I skogen finns mycket död ved som ligger huller om buller. En stor del är ung död ved, men det finns också gamla tallågor och i sluttningarna står upp till 240 år gamla granar. En miljö som skapar förutsättningar för stor artrikedom.

Området har högt värde för den biologiska mångfalden. Bland de intressanta arterna som har hittats här, kan nämnas tretåig hackspett, orkidéerna korallrot och knärot, samt svamparna stjärntagging och kötticka.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Parkering

Parkera på skogsbilvägen uppe vid reservatet.

Hitta hit

Kör riksväg 50 norrut från Enviken. Passera Balungstrands sågverk och sväng in vänster på avtagsväg nummer två. Fortsätt förbi skjutbanan och leta dig upp mot Lensbergets topp. Ta med en karta för att hitta rätt väg.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner