Naturreservat

Erik-Hanstjärn

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Erik-Hanstjärn ligger sydost om Ågsjön, en dryg milj öster om Svärdsjö. Här breder ett böljande landskap ut sig med en mosaik av våtmarker, skogar och vattendrag om vartannat.

Norra halvan av naturreservatet består mestadels av våtmarker. Där hittar man också tjärnen som har givit området sitt namn. Söder om tjärnen ligger ett större skogsområde med talldominerade skogar på små, blockrika moränåsar med våta svackor emellan. De flesta tallar är mellan 90–150 år gamla, men det finns äldre träd från tidigare generationer. Det finns gott om torrakor (stående döda träd) och äldre lågor (liggande döda träd). Den gamla döda veden bär oftast spår från tidigare skogsbränder.

I en del av de låglänta, flacka partierna är det istället granen som dominerar. Kring den lilla bäcken, som rinner in i reservatet österifrån, finns en gles sumpskog av gran och björk. I andra fuktiga delar finns tallsumpskog. Längst i väster finns ett parti tallskog som skiljer sig markant från övriga delar. Skogen växer på isälvssediment och omges av öppna våtmarker. Marken är flack och strövvänlig. Tallarna är gamla, upp mot 200 år, men skogen ger ett betydligt mer städat intryck än övriga delar av reservatet.

I det nordvästra hörnet av reservatet ligger den kulliga, skogbeklädda Ollesudden. Den är avskuren från huvuddelen av reservatet av tomtmark och ett mindre hygge.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Erik-Hanstjärn ligger vid Ågsjöns sydöstra ände, en dryg mil öster om Svärdsjö. Kör väg 850 till Vintjärn och ta av höger mot Ågs bruk. Håll vänster efter ca 2,5 km och höger efter ytterligare en knapp kilometer. Fortsätt ytterligare ca 3 km och passera naturreservatet Hornbobrändan. Fortsätt rakt fram i nästa vägskäl, ca 600-700 meter, och parkera på lämpligt ställe längs vägen. Reservatet ligger en liten bit söder om vägen.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen