Rezerwat przyrody

Yttre Hedane, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Yttre Hedane är ett lämpligt utflyktsmål för den som vill studera våra lövträd och en artrik ängsflora. Inte mindre än 13 olika trädarter växer i reservatet, däribland ädellövträden ask, alm, ek, lind och lönn.
Området utgörs av ett lövängslandskap beläget i en södersluttning cirka 220 m.ö.h. med en vidsträckt utsikt över det omgivande skogslandskapet i söder.

Två gårdar har funnits inom reservatet. Den äldsta finns omnämnd som skattelagt torp i jordeböckerna redan på 1580-talet. En magasinsbyggnad finns kvar i den norra delen av reservatet, men i övrigt är det endast husgrunder som påminner oss om var gårdarna varit placerade. Odlingsmarken och gårdsmiljöerna hävdas idag genom årlig slåtter.

Reservatet bildades för att bevara ett gammalt odlingslandskap med rester av lövängar och spår efter äldre tiders hamling samt att ge den naturliga ängsfloran och ädellövvegetationen en möjlighet att överleva. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Lövängarna bär en mycket artrik örtflora med arter som slåttergubbe, svinrot, jungfrulin och åkervädd. Inslaget av ädellövträden alm, ask, ek, lind och lönn är stort. Flera träd är hamlade (beskurna). De blomsterrika markerna lockar till sig många insekter, där fjärilar och skalbaggar utgör ett påtagligt inslag. Bland fåglarna är det framförallt sångare som gör sig hörda under vår och försommar, såsom lövsångare, grönsångare, svarthätta, trädgårdssångare och härmsångare. Hackspettar som gröngöling, spillkråka och större hackspett ses regelbundet. Under hösten besöks områdets hasselbuskar av nötkråkor.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Bildat: 1979

Storlek: ca 9 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Wskazówki dojazdu

Reservatet ligger i Värmlands län, Säffle kommun, nära gränsen till Dalsland. För att ta dig med bil till reservatet kör du till Åmål och därefter väg 164 mot Bengtsfors. Vid sjön Nedre Kalven går en väg norrut till reservatet. Reservatet är skyltat från väg 164 med en vit skylt.Kör åt sydost mot Åmål. Kör in i Dalsland och sväng sedan höger vid Mo kyrka. Framme vid väg 164 svänger du sedan höger mot Bengtsfors. Vid sjön Nedre Kalven ta till höger igen och kör norrut tillbaka mot Värmland. Efter drygt 3 kilometer, sväng vänster i trevägskorsning. Efter cirka 2 kilometer räknat från sjöns nordända går en avtagsväg norrut en bit mot reservatet. Följ skyltarna till reservatet.

Regulamin

Det är förbjudet att:

  • göra åverkan på mark eller växtlighet t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg och parkeringsyta,
  • parkera annat än på anvisad och iordningställd parkeringsplats,
  • tälta eller ställa upp husvagn mer än 1 dygn och annat än på särskilt anvisad plats,
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande.

Kontakt

Adres e-mail

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji