Rezerwat przyrody

Stubb-Lisamon, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Stubb-Lisamons naturreservat är beläget i en svag nordvästsluttning. Här finns främst brandpräglad tallskog men även grandominerade delar.

- baggarnas och svamparnas rike

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en skog som har mycket av de naturskogsstrukturer, som döda stående och liggande träd, som saknas i dagens produktionsskogar.

Äldre tall och gran

Den nordvästra delen av området består av naturskog som domineras av gran i olika åldrar. I den södra och östra delen är terrängen bitvis bergig. Här finns främst brandpräglad tallskog.

Den glesa tallskogen är till stor del cirka 200 år gammal och präglad av tidigare skogsbränder. Enstaka äldre tallar har uppnått en ålder av över 350 år. Föryngringen av tall är låg och underväxten består mestadels av gran. I reservatets centrala och nordöstra delar finns en större åldersspridning och en ökad mängd torrakor (stående döda träd). Äldre avverkningsstubbar av tall förekommer spritt i hela området.

Granskogen är cirka 140 år gammal och växter på frisk till fuktig mark. I området förekommer en stor mängd stående och liggande död ved i olika förmultningsgrader. Grova äldre avverkningsstubbar förekommer här och var.

Naturskogens arter

I området finns ett flertal mindre vanliga svamparter. Exempelvis lappticka, rynkskinn, gränsticka, rosenticka, fläckporing, gräddporing, tallticka, stor aspticka och kandelabersvamp. Här finns även dvärgbägarlav, violettgrå tagellav och vedtrappmossa.

Du kan se hackhål här och var, både från tretåig hackspett och spillkråka. I skogen har också setts andra gammelskogsfåglar som tjäder och lavskrika.

Insektslivet i skogen har studerats och några hotade skalbaggsarter har hittats. Bland annat bronshjon, gropig brunbagge och nordlig plattbagge.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 2002

Storlek: 17 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Wskazówki dojazdu

Stubb-Lisamon ligger norr om Ljustorp, nås från väg 331 från Stavreviken till Åsäng. Ta av västerut mot Ljustorp, i Edsta tar du av skogsbilvägen som går norrut mot Fäbodsjön. (Denna väg kan ibland vara bommad.) Efter drygt tre kilometer finns en bommad skogsbilväg in till höger. Härifrån får du använda karta och/eller GPS för att hitta fram till reservatet. Det går också att åka den skogsbilväg som kommer norrifrån med start söder om sjön Skinnen.

Regulamin

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • Göra upp eld.
  • Klättra i boträd
  • Samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Skada mark och block.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsens tillstånd.

Kontakt

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji