Rezerwat przyrody

Svartån, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Svartån med sitt tillrinningsområde är ett av länets största vattenområden som för närvarande inte regleras för vattenkraftproduktion.
Naturreservatet är det andra naturreservatet i Värmlands län som skyddas på grund av sina vattenanknutna naturvärden.

Vattendraget är ungefär 28 kilometer långt (tillflöden ej inräknade). Svartåns naturreservat ligger till största delen inom Brattforshedens naturvårdsområde och tillika Natura 2000 område, men delar av vattendraget (sträckan Forshyttan – Bosjön) ligger nordost om Brattforshedens naturvårdsområde.

Svartån från Bosjön till Grässjön förändras i sin karaktär från strömmande, med lövskogsdominerade stränder, till lugnflytande och meandrande, med barrskog utmed stränderna. Inom området förekommer tre större mossar, området är annars relativt myrfattigt och vattnet är mycket klart.

Svartån rinner till största delen genom isälvssand och på flera ställen syns den mäktiga nedskärningen i sandlagret tydligt. Vattendraget har ett kraftigt meandrande förlopp, där en ständigt pågående erosions- och sedimentationsprocess längs stränderna skapar viktiga miljöer för bland andra insekter och fåglar. I anslutning till sandstränderna uppträder gräs- och örtrika luckor i granblandskogen.

Djur och växter

Svartån hyser en svag population av den rödlistade flodpärlmusslan. I vattendraget finns även de flesta vanligen förekommande arter för strömmande vatten såsom öring, bergsimpa, stensimpa, abborre, gädda, lake, mört och elritsa. Det förekommande öringbeståndet är skyddsvärt i sig men är dessutom av största vikt för flodpärlmusslans fortplantning eftersom denna i ett av sina livsstadier parasiterar på gälarna av unga öringar.

Svartåns sandstränder är viktiga miljöer för flera ovanliga och rödlistade insektsarter.

Skog

Längs stränderna finns barrskog med inslag av lövträd som björk och al. Det finns viktiga biotoper som grandominerad ravinskog, torr sandtallskog och betespräglad granblandskog. Skogen har brukats under lång tid i området. Till Svartån ansluter flera bäckar som förstärker intrycket av det speciella ravinssystem som skurit ner i den lösa isälvssanden. Skogen utmed flera av tillflödena har en ganska hög ålder och på vissa platser är skogen naturskogsartad granskog med hög andel lågor (liggande döda träd) i och kring vattendragen. Området har höga naturvärden knutna till ravinerna med gamla träd, rikligt med död ved och fuktigt klimat.

Kultur

Svartån har utnyttjats som flottled och på vissa sträckor längs vattendraget syns stenmaterial som rensats upp i samband med flottningen. I Svartåhyttan finns rester av en damm samt hyttruiner och andra industrilämningar från tidig järnhantering under 1600-1800-talen. Svartåhyttan uppfördes 1687 som hjälphytta till de äldre Forshyttan och Paradishyttan. I början av 1900-talet nyttjades vattnet till elkraftproduktion. I området finns även gott om lämningar i form av kolbottnar, hålvägar och tjärdalar.

Inför ditt besök

Den 19 kilometer långa Svartåleden går från Grässjön i norr till Långtjärn i söder. Under långa sträckor följer leden den meandrande Svartån. Det är en mycket trevlig led som går upp över åsar och ner i raviner genom ett obrutet skogslandskap. Leden passerar även ett flertal raviner, varav
Skäftdalen är den största.

Svartåleden

Svårighetsgrad: Medel – svår. Den nordligaste milen, närmast Grässjön, är inte så kuperad, söderut finns en del passager som är rejält kuperade.

Markering: Orange

Observera att delar av leden är under ombyggnad. Se information längre upp på sidan!

Mindre ved vid eldstäderna

Vi har minskat på vedförsörjningen som en följd av att resurserna minskat för skötsel av naturreservaten sedan 2023. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Bildat: 2012

Areal: 761 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Wskazówki dojazdu

Läge: Värmlands län, Hagfors och Filipstads kommun. Reservatet ligger mellan Bosjön i Filipstads kommun och Grässjön i Hagfors kommun, cirka 15 kilometer nordväst om Filipstad.

Regulamin

I reservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla, skada eller ta bort levande eller döda träd och buskar,
  • framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda annat än på angiven plats.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter och musslor,
  • samla in mossor, lavar, vedsvampar eller vattenlevande växter,
  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Kontakt

Adres e-mail

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji