Rezerwat przyrody

Gettjärnsklätten, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Hyperitberg med vidsträckt utsikt, intressant flora och insektsfauna. Längs stranden till sjön Rottnen finns flera rastplatser att fika vid.
Reservatsområdets branta bergssida höjer sig cirka 200 meter över sjön Rottnens yta. Det horisontella avståndet mellan stranden och krönet är cirka 500 meter. Klätten dominerar landskapsbilden vida omkring. Utsikten frän krönet är milsvid över Rottnadalen.

Reservatet bildades för att bevara områdets särpräglade och unika vegetation. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Nedanför stupet på en cirka 250 meter bred "hylla" i terrängen är växtbetingelserna gynnsamma och vegetationen artrik och frodig. Lövträd av olika arter förekommer, mest ask och lind men det finns också alm och lönn.

Det finns ett tiotal ormbunksarter bland annat gaffel- och svartbräken samt en rad ärtväxter såsom sötvedel, vippärt, backvial, vårärt och skogsvicker. Andra ovanliga växter är blodnäva, dvärghäxört, skogsknipprot, knärot och trolldruva.

Den rika floran gynnar djurlivet. Framför allt har fjärilsfaunan väckt intresse med bl.a. pantermätare och rotstrecksjordfly. Även fågelfaunan är rik och omfattar korp och nötkråka samt hackspettar som gröngöling, spillkråka och mindre hackspett. Bland de mindre fåglarna bidrar bl.a. grönsångare, härmsångare, trädgårdssångare, svarthätta och rosenfink till konserten.

Inför ditt besök

Informationsskylt och torrtoalett finns vid parkeringen. Rastplats med eldstad finns vid sjön Rottnen, inte långt från parkeringen.

Vandringsleden som tar en upp på klätten är till största delen avstängd på grund av risk för fallande träd. Utsikten kan inte nås på ett tryggt sätt just nu. Även rundslingan nedanför rasbranten är avstängd tillsvidare.

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Vänligen respektera de avspärrningar som sitter längs avstängda leder och välj öppna leder.

Caution! Falling trees

Beware of standing dead trees in the area, especially when it is windy. Dangerous trees close to hiking trails and rest areas will be removed gradually.

Achtung! Fallenden Bäume

Hüten Sie sich vor stehende tote Bäume in der Umgebung, besonders wenn es windig ist. Gefährliche Bäume in der Nähe von Wanderwegen und Rastplätzen werden nach und nach entfernt.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Bildat: 1976

Storlek: 26 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Wskazówki dojazdu

Läge: Värmlands län, Sunne kommun, cirka15 kilometer nordväst om Sunne på väg till Gräsmark. Längs vägen mellan Sunne och Gräsmark, på östra sidan Rottnen, visar en skylt på parkeringen nedanför klätten.

Regulamin

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på mark eller växtlighet t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom närgången fotografering av fågelbo, lya eller liknande eller klättra i boträd,
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser,
  • framföra motordrivet fordon (annat än på allmänna vägen som går genom reservatet),
  • parkera annat än på iordningställd parkeringsplats,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon bandspelare eller liknande.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med länsstyrelsen och reservatsförvaltaren.

Kontakt

Adres e-mail

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji