Rezerwat przyrody

Musikedalen naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Musikedalen är ett 110 hektar stort område på Hallandsåsens platå vid gränsen mot Skåne. Landskapet i reservatet är spännande med stupande branter, sumpskogar och bokskogsluttningar. Skogsbruksvägar leder in i området men det finns inga anlagda stigar. En bra vägkarta rekommenderas om du vill besöka Musikedalen.

Den forsande bäcken och det odikade våtmarksområdet kallas för Oxakärret. Ungefär en tredjedel av reservatet utgörs av områden med särskilt höga naturvärden, framförallt i söder och norr där de tidigare reservaten Vallåsen och Klinta hallar låg. 2010 slogs de ihop och utvidgades med mellanliggande skogs- och våtmarker och bildade då Musikedalen.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Dominerande naturtyper: Ädellövskog, myr

Kommun: Laholm

Areal: 110 hektar

Skyddat sedan: 1996, 2000 och 2010

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Wskazówki dojazdu

Reservatet saknar parkering. För vägbeskrivning, se länk till reservatets sida på Länsstyrelsens web.

Regulamin

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
  • elda annat än på anvisad plats, användning av campingkök är dock tillåten,
  • cykla annat än på befintlig eller anvisad väg,
  • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Kontakt

Adres

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Adres e-mail

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie