Rezerwat przyrody

Majorns hage, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Naturreservatet Majorns Hage består av en öppen betesmark och en äldre skog där det har betats sedan 1700-talet. Som en följd av den långa traditionen av bete innehåller området höga naturvärden i form av växter och strukturer förknippade med lång beteshävd. I Majorns Hage kan du vandra genom det fina kulturlandskapet. Området har sannolikt betats sedan 1700-talet och bär spår av äldre markanvändning i form av bland annat gamla trä- och stengärdesgårdar. Än idag utgörs huvuddelen av områdets stängsling av en gärdesgård av trä.

Ängs- och betesmarker i Orrberget

Den öppna betesmarken ligger i Orrbergets nordsluttning och omges av den betade skogsmarken i söder och åkrar i norr. I det betande skogsområdet växer framför allt gran, men även tall, asp och björk i åldrar uppåt 120 år. Enstaka granar och tallar är ännu äldre.

Några av de skyddsvärda arter som gynnas av bete är stagg, bockrot, ögontröst, kattfot, tätört, låsbräken och ormrot.

Trots brist på döda träd finns flera rödlistade nedbrytarsvampar så som ullticka, rosenticka och doftskinn. Även koralltaggsvamp har hittats i området.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Skyddsår: 2013 Areal: 12 hektar Karaktär: Hagmark och skog Kommun: Bollnäs Förvaltare: Länsstyrelsen Skyddsområde: naturreservat

Wskazówki dojazdu

Naturreservatet är beläget cirka 1 kilometer norr om Arbrå samhälle.

Regulamin

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved och elda
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid vallning av betesdjur
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

Adres e-mail

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie