Björksättra halvön – lockande upplevelser i hagmark och gammelskog

Fotos

Två höga barrskogsklädda bergsryggar i syd/nordlig riktning omgivna av lövskog ger området dess karaktär. En promenad längs Orlångens strand in i reservatet skapar en känsla av skyddad oas. Stillheten och känslan av storskog infinner sig omedelbart man tar ett kliv in i skogens mitt. Storvuxna ekar, granar och tallar omger en med sin trygghet. Naturreservatet har mycket att erbjuda besökaren. Gårdens produktion av mjölk sker i en modern ladugård och enligt kriterier för KRAV-märkning. I omgivande hagmark, bland hasselbuskar, ekar, gran- och lövskog trivs växter som trolldruva och vätteros. Letar du, kanske du finner den lilla speciella svampen, igelkottröksvamp, som ser ut som en liten hoprullad igelkott.

Flera sällsynta växter och djur vid Björksättrahalvön

Björksättrahalvön (eller Lasättraskogen som den också kallas) är ett skogsområde av skiftande karaktär som ligger inom Orlångens naturreservat. I höjdpartierna finns gammal hällmarkstallskog och i vissa svackor växer gran. Runt om området dominerar lövskog med stort inslag av hassel och ek. Små sumpskogspartier finns spridda i hela området. Naturvärdena är mycket höga med flera sällsynta växter och djur och området är till största delen orört vad gäller skogsbruk. Inom hela området finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och växter, som påvisar att här finns mycket höga naturvärden knutna till orörda skogar. De artgrupper som är särskilt aktuella är fåglar, insekter, kärlväxter, vedsvampar, lavar och mossor.

Flera av de arter som förekommer här är mycket sällsynta även i ett riksperspektiv. Exempel på några arter inom reservatet är: Mindre hackspett Dendrocopos minor, svampbaggen Mycetina cruciata, knärot Goodyera repens, koralltaggsvamp Hericium coralloides, igelkottröksvamp Lycoperdon echinatum, västlig njurlav Nephroma laevigatum och grön sköldmossa Buxbaumia viridis.

I sydöstra delen finns en hagmark med mycket höga värden för den biologiska mångfalden. Här är finns bland annat mycket sällsynta lavarter på hagmarkens ekar. Lavar som ekspik Calicium quercinum, skuggorangelav Caloplaca lucifuga, rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea finns på hagmarkens ekar. Området betas av kor.

Björksättrahalvön som ligger i ett typiskt södertörnskt sprickdalslandskap, ligger i den nordöstra delen av Hanveden. I norr avgränsas området av sjön Orlången och i syd av Lännavägen.

Rörligt friluftsliv med känsla av vildmark

Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Frånvaron av skogsbruk och anlagda leder inom reservatet gör att en känsla av vildmark kan infinna sig. Området ingår även i den övergripande grönstrukturen för Stockholmsregionen där detta utgör en viktig del av ett kärnområde.

Contact

Adres

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-mailadres

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Open dit in de app