Vegetation och flora i Haninge

Som du säkert har märkt finns det mycket skog i Haninge. Barrskogen är vanligast och på höjdpartierna där jordtäcket är tunt dominerar den karga hällmarkstallskogen med renlavar och ljung på marken. I sänkor och på sluttningar där jordmån och vattentillgång är bättre, växer mest granskogar med en undervegetation av blåbär, lingon och olika mossor. Närmare kusten och i anslutning till odlade marker tilltar lövskogen, ofta bestående av björk och asp. På vårarna frodas här en undervegetation av vitsippor och konvaljer. Längs kusten, som till exempel vid Häringe och Sandemar och på Utö och Ornö finns större områden med ädellövskog (ask, alm, lind, lönn, hassel och ek). Här är örtfloran ofta mycket rik med arter som blåsippor, vårärt, lungört, myskmadra och ramslök. En av Haninges i särklass finaste ädellövskogar växer i en brant på Kapellön utanför Muskö. På toppen av Kapellön står det väl synliga Älvsnabbsmonumentet.

Den naturtyp som finns på fuktigare marker brukar kallas för myr. Haninge har gott om små myrmarker. Myrar delas in i två huvudtyper, mossar och kärr. Mossen är näringsfattig eftersom den får vatten från bara nederbörden. Den byggs upp av vitmossor som bildar torv. Vanliga växter är sileshår, tranbär och tuvull. Kärren får, utöver vatten från nederbörden, också vatten och näringstillförsel från grundvattnet och omgivande marker. Är vattnet kalkhaltigt kan det bildas så kallat rikkärr, som till exempel de berömda kärren i Sandemar. I rikkärren växer ofta många olika arter av orkidéer.

I Haninge möter du också det öppna landskapet i form av åkrar, ängar och betesmarker. De har sin största utbredning norr om Handen och i området från Västerhaninge-Tungelsta ner mot kusten. I hagmarkerna kan man ibland njuta av en högsommarflora med mängder av natt och dag, prästkragar och blåklockor. Några riktiga slåtterängar finns tyvärr inte kvar i vår kommun. I Haninge finns gott om åar och mindre vattendrag. Där dessa grävt ner sig i näringsrika, sandiga avlagringar, kan det utbildas bäckraviner. Här brukar växtligheten ofta vara rik och du kan hitta växter som tibast och den ståtliga ormbunken strutbräken. Här trivs också havsöringen och den blå jungfrusländan.

I Haninge finns cirka 45 insjöar och mindre tjärnar. De flesta är näringsfattiga skogssjöar med klart eller brunaktigt vatten och liten växtlighet. De här sjöarna är känsliga för försurning. Vedasjön och Vädersjön är exempel på två mer näringsrika sjöar, med en växtlighet av säv och vass.

Mer än halva kommunens yta utgörs av vår unika skärgård. Här finns möjligheter till båtliv, fiske, natur- och kulturupplevelser eller bara ren avkoppling. Östersjöns skärgårdar med sitt bräckta vatten finns ingen annanstans i hela världen. Här kan du möta lummiga, skyddade vikar, undangömda skogar och mjukt isslipade klipphällar där du kan sola under härligt lata dagar. Långgrunda, naturliga sandstränder är inte så vanliga, men du hittar dem på till exempel Utö, Ålö, Nåttarö och vid Schweizerdalen nära Dalarö.

Ota yhteyttä

Osoite

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

Sähköpostiosoite

Haninge kommun

info@haninge.se

Haninges Naturkarta

Haninges Naturkarta

Avaa tämä sovelluksessa