Djurliv i Haninge

Tack vare det omväxlande landskapet är Haninge en viltrik kommun. Av de större däggdjuren är rådjur, älg, grävling och fälthare alla vanliga syner. Skogsharen hittar man främst i de större skogsområdena. Ekorre, mård och hermelin är inte heller ovanliga, även om ekorrstammen kan variera kraftigt år från år. Räven har börjat återhämta sig efter de omfattande skabbangreppen. Dovhjort, kronhjort och vildsvin är arter som inplanterats eller rymt från vilthägn. Idag kan du stöta på dovhjort norr om Sandemar och på Nåttarö, medan viltsvinet har spridit sig i hela kommunen.

Ett annat djur som ökat kraftigt är bävern, som nu finns i många sjöar och större åar i hela Haninge. Igelkotten ses oftast i kommunens villaområden, till exempel Västerhaninge, Jordbro, Vendelsö och Tungelsta. Vid enstaka tillfällen har lodjur strövat genom kommunens skogar. I skärgården är minken vanlig, vilket ibland ställer till problem för sjöfågeln. Gråsälen har börjat återvända till sina kobbar och skär, och ses här och där i skärgården. De senaste åren har också enstaka uttrar börjar dyka upp i skärgården, bland annat på Muskö.

Fågellivet i Haninge är rikt, tack vare det omväxlande landskapet med många naturtyper. Av Sveriges cirka 250 häckande fågelarter häckar 145 arter inom kommunens gränser! Dessutom passerar många fågelarter våra trakter under flyttningen. I barrskogarna finns fortfarande tjäder och orre. Sparvhök och fiskgjuse är förhållandevis vanliga medan duvhöken är mer sällsynt. I de mer orörda skogarna finns gott om hackspettar och ibland sparvuggla. I många sjöar häckar storlommen och på hällmarkerna kan man få höra nattskärran spela. I kulturlandskapet är ormvråk och kattuggla vanliga, medan hornugglan är mer fåtalig.

Berguv och havsörn är två av våra ståtligaste fåglar. I Haninge finns många par, främst i skärgården. I skärgården är ejdern den klart vanligaste fågeln även om den minskat kraftigt de senaste åren. Skrak, måsar, tärnor, strandskata och grågås är andra vanliga skärgårdsfåglar. En fågel som ökat explosionsartat de senaste 25 åren är storskarven (rasen mellanskarv) som nu häckar i flera kolonier i vår skärgård. Till de mer ovanliga skärgårdsfåglarna hör labb, tordmule och sillgrissla. Sydliga och ostliga inslag i fågelfaunan är höksångare, rosenfink, gravand och mindre flugsnappare. En nykommen invandrare i skärgården är vitkindad gås.

I Haninge finns alla de vanliga groddjuren i sjöar, dammar och gölar. Det är vanlig groda, åkergroda, padda, och mindre vattensalamander (även kallad vattenödla). Även den sällsynta större vattensalamandern finns på flera platser i kommunen. Av kräldjuren är skogsödla, kopparödla, vattensnok och huggorm allmänt utbredda. Huggormen är särskilt vanlig på en del skärgårdsöar som till exempel på Huvudskär. Ofta träffar man på svarta huggormar i skärgården. Har du tur kan du också få syn på den sällsynta hasselsnoken i vår kommun. Den är sedd bland annat i Tyresta och nära Gålö, men norra Ornö verkar vara ett av dess säkraste tillhåll.

De vanligaste fiskarna i våra insjöar är abborre, gädda och mört. I skärgården tillkommer arter som strömming, sik, torsk, hornsimpa, flundra och havsöring.

Ota yhteyttä

Osoite

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

Sähköpostiosoite

Haninge kommun

info@haninge.se

Haninges Naturkarta

Haninges Naturkarta

Avaa tämä sovelluksessa