Djurkällabäcken restaurerad under 2021

Fotos

Djurkällabäcken har restaurerats under 2021. Det är en del av Motala kommuns åtgärdsplan för vätterbäckar i kommunen. Arbetet utfördes av Naturcentrum AB på uppdrag av Motala kommun. Det har genomförts med fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen i Östergötland.

Djurkällabäcken är ett kort vattendrag på endast 900 meter. Bäcken mynnar i Vättern i Motalavikens norra strand där öringen leker och vår kommunala ansvarsart flodnejonöga lever.

Arbetet under förra året innebär att Djurkällabäckens nedre delar dragits om till ursprungsfåran. Bäcken har tidigare runnit rakt ut genom ett dike och precis innan den når Vättern in på en tomtmark med mycket erosion.

– Efter restaureringen ringlar bäcken istället genom betesmark med lämpliga lekbottnar för öring längs hela den nya fåran. Bäcken har nu blivit längre och mer naturlig, säger kommunekolog Fia Sundin.

Bäckens första vandringshinder har fått en större trumma med rätt läge och lutning. Den har också fått ett bottenmaterial så att fisken vill vandra upp genom den nya trumman upp till de finare partierna av Djurkällabäcken.

Åtgärder under 2022

– Under 2022 planerar vi att åtgärda det andra vandringshindret, en damm, så att fisken kan vandra och leka hela vägen upp till källan. Dessutom vill vi lägga i död ved längs den nya sträckan vid mynningen. Det gynnar vattenlevande organismer så som flodnejonöga och öring i bäcken, säger Fia Sundin.

Döda stammar och grenar i vattnet skapar värdefulla ståndplatser för fisk och gynnar en lång rad arter i vattendraget. Död ved i vattnet bidrar till att minska kraftig erosion och bidrar till en naturlig meandring. Stammarna och grenarna bidrar till mer småkryp och fisk i vattnet och mer fåglar på land.

I samarbete med markägaren och arrendatorn ska stängsel sättas runt bäcken. På så vis blir det mindre påverkan från betesdjuren och träd och annan växtlighet kan växa upp runt den nya sträckningen av bäcken.

Kategorien

  • Wertvolle Natur Wertvolle Natur

Kontakt

Adresse

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-Mail-Adresse

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öffnen Sie dies in der App