Lissmadalen - fågelsjö omgiven av betesmarker

Fotos

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Vass kantar sjön utanför den betade strandmaden. I större delen av sjön växer säv. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Uppströms Lissmasjön ligger flera näringsfattiga sjöar: Ådran, Rudträsket, Trehörningen i Hanveden samt Ormputten. Till Lissmaån rinner även sjöarna Kvarnsjön i Lissma och Trylen.

Fågelliv med många ovanliga arter - spana från fågeltornet

Lissmadalen har ett varierat odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken. Åkermarkerna utgörs främst av slåtter- och/eller betesvallar. De omgivande skogspartierna har ett stort inslag av ek och hassel. Området är högt klassat i länsstyrelsens våtmarksinventering och består till stor del av våtmarker som både är av permanent eller mer eller mindre kortvarig karaktär. Eftersom dalgången är flack och tillrinningsområdet är relativt stort varierar vattenståndet under året beroende på nederbördsmängder och avsmältning på våren. Lissmasjön har mycket höga värden för fågellivet med en rad ovanliga häckfåglar, både i och kring sjön och längs Lissmaåns betade fuktängar. Här finns bland annat också en av länets största skrattmåskolonier.

Nyckelbiotop - ekskog söder om Lissma gård

Det friluftsliv som Lissmasjön främst bjuder på är promenader med naturupplevelser och fågelskådning. Fågeltorn finns vid sjöns östra strand. Det finns flera värdefulla skogsmiljöer inom området. Flera av dessa har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotoper eller skogar med höga naturvärden. Ett exempel är en ekskog söder om Lissma gård. Detta område består av kullar med en gles skog bestående av ek, asp, hassel, gran, tall och björk. Det finns både högre och sankare partier samt hasselslänter. Detta skogsparti har betats av hästar, får och kor under lång tid. Detta är ett tämligen artrikt område med många ovanliga svampar, särskilt marksvampar, varav några rödlistade. Ett annat värdefullt skogsområde (nyckelbiotop) är den sumpskog som finns kring en bäck i områdets östra del.

Vandringsled runt sjön men även torra betesmarker

Det finns även torra naturbetesmarker med mycket höga naturvärden bland annat med rödlistade och sällsynta hagmarkssvampar och en rik kärlväxtflora. Särskilt öster om Lissma gård. Hela området ingår i ett större område av riksintresse för rörligt friluftsliv (Ågesta-Riksten-Lida). Området utgör en värdekärna i Stockholmsregionens övergripande grönstruktur och är en del i Hanvedenkilen. Lissmadalen besöks av både närboende och mer långväga besökare. Det rika fågellivet lockar ornitologer.

Runt sjön och genom dalgången finns en anlagd vandringsled. Fågeltornet vid Lissmasjöns östra kant ger en fin utblick över sjön. Huddinge kulturmiljöinventering från 2003 anger Lissmasjön med hela sin dalgång som en värdefull natur- och kulturlandskapsmiljö.

Kontakt

Adresse

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-Mail-Adresse

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öffnen Sie dies in der App