Biologisk mångfald - nuläge och vägen framåt

Zdjęcia

  • Rapport biologisk mångfald
    Rapport biologisk mångfald

Rapport av Naturskyddsföreningen och WWF:

Biologisk mångfald - nuläge och vägen framåt. En granskning av Sveriges insats för att nå de globala målen för naturen.

Förord: För att Sverige ska nå de internationella målen om biologisk mångfald “krävs långsiktiga politiska beslut och betydande satsningar från samhällets sida. Det förutsätter i sin tur en bred förståelse för den biologiska mångfaldens betydelse och insikt om situationens allvar hos allmänheten.” Så skrev företrädare för våra bägge organisationer i rapporten Sverige och Nagoyamålen som kom 2012.

Den biologiska mångfalden – naturen och dess mångfald av arter och livsmiljöer är helt avgörande för människans livskvalitet. Den är en förutsättning för hela vår existens. I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem. Planen innefattade 20 delmål, de så kallade Aichimålen, som skulle gälla fram till 2020, i vissa fall till 2015. I vår förra rapport konstaterades att Sverige hade lång väg kvar, men då fanns fortfarande tid att ställa om. Vi presenterade 100 åtgärdsförslag – en slags färdplan för hur dessa mål skulle nås till 2020. “Vi har målen och vi har medlen – nu behövs den politiska viljan”, skrev vi i förordet till den föregående rapporten.

Nu har nästan tio år passerat sedan Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF skrev sin rapport. I denna uppföljande rapport, kan vi med facit i hand konstatera att Sverige inte lyckades nå Aichimålen. Sverige har dock tagit ett antal initiativ och genomfört satsningar och lagändringar i en anda av att värna den biologiska mångfalden, men det stannar vid punktinsatser. Trovärdigheten ligger i slutänden i om det fnns en långsiktighet och en helhetssyn i samhällsplaneringen.

Den här rapporten granskar det svenska genomförandet av Aichimålen och presenterar rekommendationer för vägen framåt när världens länder nu ska fatta beslut om nya mål för biologisk mångfald. Sverige har goda förutsättningar att genomföra de förändringar som behövs och måste ta det ansvar som krävs. För den biologiska mångfalden. För ekosystemen. För mänskligheten.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Peter Westman, tf. generalsekreterare WWF

Kategorie

  • Cenna przyroda Cenna przyroda

Kontakt

Adres e-mail

Kontakta Nationalstadsparken

info@nationalstadsparken.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji