Trångsundsskogens naturreservat – lunglav och gamla träd

Zdjęcia

En gammal hagmark finns vid grusvägens entré till området. Den har numera övergått till en ädellövskog. Här kan man finna grova gamla ekar, senvuxna lönnar och lindar. Inom detta område finns en spännande uppsättning sällsynta lavar. Däribland den storvuxna och sällsynta lunglaven som förr troddes kunna bota lungsjukdomar.

Tätortnära rekreationsområde med höga naturvärden

Trångsundsskogen är ett omtyckt tätortsnära rekreationsområde för det rörliga friluftslivet samt innehar höga naturvärden kopplat till skog. Områdets växt- och djurliv är rikt och här finns många skyddsvärda och ovanliga arter. Därför är stora delar av området klassificerad som nyckelbiotop av skogsvårdsstyrelsen.

Området är till största delen skogsbevuxet och består av både barrskog och ädellövområden. Hela området är väl utnyttjat av boende i Skogås och Trångsund som ströv- och promenadområde och det finns gott om stigar genom hela området. Norra och södra delen av området består av relativt kuperad skogsmark. I öster ansluter skogens branta klippor till sjön Drevviken. Särskilt bergbranterna ut mot Drevviken i områdets sydöstra del har naturskogskvaliteter med förekomst av flera djur och växter som endast trivs i orörda skogar. I dessa delar finns även flera av friluftslivet omtyckta utblickar ut över Drevviken.

I den västligaste delen av området finns en ädellövskog med bland annat grova gamla ekar, senvuxna lönnar och lindar. Naturvärdena i denna del är mycket höga. I områdets södra del finns även dalstråk som löper i nord-sydlig riktning som har en hög lövandel. Dessa dalstråk är dels värdefulla som promenadstråk men har även höga naturvärden knutna till lövträd.

Drevviken är en av de största sjöarna i Huddinge. Det ingår i ett system av sjöar inom Tyresåns avrinningsområde som mynnar ut i Östersjön vid Tyresö slott. Drevviken delas mellan flera kommuner och här i Trångsundet är sjön som smalast och djupast (15 meter). Sjön och dess stränder har stor betydelse för friluftslivet, inte minst eftersom stora bostadsområden gränsar till sjön. Bad, fiske, kanoting och vindsurfing är de vanligaste sommaraktiviteterna i sjön. Under vintern är långfärdsskridskoåkning, skidåkning, isfiske och promenader väldigt uppskattade friluftsaktiviteter på sjöns is. Vad gäller vattenkvaliteten är Drevviken tyvärr alltjämt övergödd och ytterligare åtgärder behövs för att förhållandena i sjön ska bli bättre.

Trångsunds herrgård ligger centralt i området

Centralt i området ligger Trångsunds herrgård med anor sedan 1600-talet. Området är av regionalt intresse för kulturmiljövården. Trångsunds herrgård med sin miljö innehållande byggnader, trädgård och allé har i Huddinges reviderade kulturmiljöinventering från 2003 bedömts ha ett högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde. I rapportens riktlinjer anges att det för att miljöns värden och karaktär ska bestå bör byggnadernas vård styras av antikvariska krav på material och metoder. Upplevelsen av miljön är beroende av att trädgården och allén värnas och att de närmaste omgivningarna förblir obebyggda.

De fastigheter som berörs av kulturmiljön för Trångsunds herrgård ingår inte i naturreservatet. Däremot innebär naturreservatet att kulturmiljöinventeringens riktlinjer uppfylls avseende att omgivningarna förblir obebyggda.

Kontakt

Adres

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Adres e-mail

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Otwórz to w aplikacji