Lännaskogens hagmarker och orörd gammelskog

Zdjęcia

Lännaskogens naturreservat - mångfald i både hagmark och gammelskog

I den gamla skogen finns en mängd gröna rum, alla med sin speciella atmosfär. En mosaik av sumpskogar letar sig igenom skogens dunkel och här kan man finna den lilla skogshönan, järpe. Även den tillbakadragna nötkråkan häckar här, med flera par. En bit in i skogen ligger en grund höglänt skogssjö. Kvarnsjön – en sjö med många, många trollsländor. Halva sjöns vikar är täckta med gungflyn. Gungflyet består av vitmossemattor som flyter tack vare den luft som finns i mossan.

Under sommaren syns den vita näckrosens blommor, spridda som pärlor över sjöns svarta spegelblanka yta. Öster om sjön finns små tallmossar med skvattram och i kanterna av sjön har björkridåer skjutit upp. På hösten lägger sig isen på den lilla sjön tidigt och många skridskoentusiaster har årets premiär här. I områdets sydöstra del ligger gården Kastellet, som bevarar det omgivande beteslandskapet. På dessa betesmarkerna kan du finna arter som gullviva, mandelblom, kattfot och ängsviol.

Lännaskogen – barrskog, myrar och betesmark – delar Natura 2000-skyddad

Naturreservatet består av barrskog, myrar, sjön Kvarnsjön och odlingsmark kring gården Kastellet. Ett kärnområde inom reservatet består av tämligen opåverkad skog av naturskogskaraktär. Två områden inom reservatet utgörs av EU´s Natura 2000-objekt. Det ena är ett 93 hektar stort område som är namngivet, Lännaskogen. Naturtyperna som ingår i detta Natura 2000-område är västlig taiga (9010) och lövsumpskogar av fennoskandisk typ. Arterna som ska skyddas inom detta område är platt spretmossa och grön sköldmossa. Det andra Natura-2000-området är 99 hektar stort område och namngivet, Kvarnsjön. Naturtyperna som ingår är dystrofa sjöar och småvatten (3160), öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140) samt skogbevuxen myr (91D0). Här ska särskilt den citronfläckade kärrtrollsländan skyddas. I Lännaskogen i övrigt finns även skog som är mer påverkad av skogsskötsel, särskilt i nordvästra delen. Inom området finns flera skogsbestånd av sumpskogskaraktär. Några mindre partier med granplanterad åkermark ingår också i området.

Många opåverkade skogsområden

Ett kärnområde är alltså i stort sett opåverkat av skogsbruk. Vissa delar bär dock spår av gallring och dimensionshuggning någon gång under mitten av 1900-talet. Något som är särskilt intressant är att stora delar av skogen har en opåverkad hydrologi. Denna kombination har gjort att flera växter och djur som, på grund av modernt skogsbruket som helhet i Sverige har vikande populationstrender i landet, förekommer inom området. Flera av dessa finns med på både den Svenska och den Europeiska rödlistan över hotade arter samt i den Europeiska Gemenskapens Habitatdirektiv (direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) respektive Bernkonventionens förteckningar över arter som behöver skydd.

Kvarnsjön – rik på gungflyn och trollsländor

Den vackra långsmala Kvarnsjön som ingår i området är en näringsfattig något sur skogssjö, omgiven av berg och myrmarker. Sjön är under naturlig igenväxning, och gungflyn och gungflymattor finns ute i sjön, vilka bildar små öar. Runt sjön finns mossar med typiska mosseväxter såsom skvattram, hjortron och tranbär. Trollsländefaunan är rik i sjön och bland annat förekommer den sällsynta trollsländan citronfläckad kärrtrollslända. Detta är en art som finns med på EU:s lista över skyddsvärda djur och växter i Europa.

Flest arter vid hagmarkerna runt gården Kastellet

Hagmarkerna kring gården Kastellet tillhör de artrikaste ur florahänsyn i Huddinge kommun med bland annat riklig förekomst av kattfot, darrgräs och blåsuga. Hagmarkerna längs Lissmaån har mycket högt värde för fågellivet med arter såsom enkelbeckasin, sydlig gulärla och ängspiplärka.

Mer om Lännaskogen som Natura 2000-område

Objektet är ett stort skogsområde med varierande barr- och lövskog som ligger inom Lännaskogens naturreservat. Skogen är också skyddad som ett av EU´s NATURA-2000-objekt över Europeiska skyddsvärda skogar. I den gamla skogen finns en mängd gröna rum, alla med sin speciella atmosfär. En mosaik av sumpskogar letar sig igenom skogens dunkel och här kan man finna den lilla skogshönan, järpe. Även den tillbakadragna nötkråkan häckar här, med flera par.

Tycker du svamp är gott? Om höstarna finns det stor anledning att göra ett besök i Lännaskogen där man med lätthet fyller svampkorgen med höstens primörer. Kantareller, soppar och kremlor i stora lass. Välkommen!

Beskrivning och syfte Natura-2000 området ligger inom Lännaskogens naturreservat och är 93 hektar stort. Det är beläget cirka 150 meter väst om Länna industriområde. Området består av huvudsakligen en mosaik av granskog och odikade sumpskogar med inslag av klibbal, asp, björk, sälg och tall. Några enstaka ekar finns också i skogsbetåndet. Skogen betecknas som västlig taiga och lövsumpskogar av fennoskandisk typ.

Naturvärde Av den biologiska mångfalden som är knuten till denna skyddsvärda skog är det fåglar, mossor, lavar och svampar som utmärker sig. Av mossorna är grön sköldmossa, platt spretmossa, mörk husmossa, skogshakmossa och vedtrappmossa hittade i området. Några svampar och lavar som är funna i området är kornig nål-lav, nästlav, kötticka, gropticka, brandticka, mandelriska och ullticka. Bland fåglarna som förekommer i skogen kan nötkråka, järpe, spillkråka, stjärtmes och duvhök nämnas.

Kontakt

Adres

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Adres e-mail

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Otwórz to w aplikacji