Naturreservat

Albrunna lund

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Med Stora Alvaret i öster och jordbruksmarken vid Kalmarsund i väster utgör Albrunna lund en lunga, en oas i landskapet.

Kontakt: Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Om lunden

Lunden har under lång tid utnyttjats som betesmark. Fram till 1960-talet förekom här bete med nötkreatur och hästar. Egentligen består Albrunna lund av två åtskilda lövskogar; huvudlunden i norr och den södra delen. Blandädellövskogar av den här typen är ovanliga i Sverige. Skogstypen hyser en rik flora med förekomst av ett flertal hotade arter. Området är också zoologiskt intressant tack vare sin rika häckfågelfauna.

Äldre skog i huvudlunden

Huvudlunden domineras av olikåldrig ek-askskog med inslag av lundalm, lönn och lind. Den äldsta skogen hittar du i de centrala delarna där trädens medelålder uppgår till drygt 100 år. På marken är vårfloran rik; svalört, vitsippa, blåsippa, vårlök, skogsbingel, storrams med flera. Gulsippan är karaktärsart här. Den södra lunden domineras av blandlövskog av främst ek och björk. Här är skogen något yngre än i huvudlunden, men inslag av gamla grova ekar förekommer.

Ovanliga lavar och sällsynt fjäril

I lunden finns två slåtterängar. De är örtrika och här växer bland annat stora mängder våradonis, som i Sverige endast förekommer här på södra Öland och på Gotland. Ängarna slås varje år i juli/augusti. I hela lunden är förekomsten av lavar och svampar stor. Bland annat flera som är med på listan över hotade arter: sönderfallslav, ädellav och violfingersvamp. Fyndet av liten ädellav är det enda hittills på Öland. Ur den spännande häckfågelfaunan kan bland annat trädgårdssångare, härmsångare, näktergal och rosenfink nämnas.

Hitta hit

Området kan lätt nås från länsväg 136. Söder om Albrunna by, sväng österut upp mot lunden. Parkering finns också utmed väg 136. En parkeringsplats finns i anslutning till vägen, omedelbart söder om Albrunna. Ytterligare parkeringsmöjligheter finns 250 meter längre fram, in till vänster upp mot lunden, följ brukningsvägen till informationsplatsen.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

Adress

0485-474 92

E-postadress

Matheus Tholin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner