Naturreservat

Björkelycke, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Björkelycke naturreservat kan du uppleva gammal tallskog som etablerat sig på de gamla sanddynerna. Vissa tallar är uppemot 150 år gamla. Reservatet är lättillgängligt via blekingeleden och flera andra stigar. Tallskogen har vuxit upp på de gamla sandfälten och sanddynerna innanför kusten. Tack vare skogens ålder och att det finns gott om gammal tall och en del död ved är här idag ett värdefullt växt- och djurliv med bl.a. motaggsvamp, tallticka och skogsduva. Inom östra delen av reservatet går en träningsslinga för travhästar.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2016

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Naturlig sandtallskog

Areal: 14,4 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Du kommer lättast hit från E 22. Du svänger av österut mot Bredavik och sen söderut på gamla vägen mot Kristianopel. Det går också bra att komma till reservatet söderifrån via den vackra kustvägen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björkelycke naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada eller bortföra levande eller döda träd och annan vegetation
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, mer än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på särskilt angiven plats
 • rida
 • köra med häst, annat än på travträningsbanan
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas
 • tippa trädgårdsavfall.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 • nyttja området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner