Nature reserve

Solberga naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Solberga naturreservat är ett stort sammanhängande ekområde. Hagarna med sina grova, gamla ekjättar ligger vackert på båda sidor om Svartån och kring gården Solberga. I reservatet finns även blandskogar, en gammal tallskog och spännande gravfält från järnåldern. Tack vare de gamla, ihåliga och delvis murkna träden är området mycket rikt på vedlevande skalbaggar. Här finns bland annat den sällsynta läderbaggen, en stor skalbagge som också är Östergötlands landskapsinsekt.

Delar av området ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården. Det kanske mest anmärkningsvärda är de två gravfälten från järnåldern, med sammanlagt cirka 150 gravar. Dessa gravfält ligger i den östra betesmarken söder om Svartån. Gravarna är av olika typ, stensättningar, resta stenar, domarringar, kammargravar och även en treudd.

För mer information, besök länsstyrelsens hemsida.

Activities And Facilities

 • Culture Culture
 • Protected nature Protected nature
 • Nature reserve Nature reserve
 • Vandrarvänligt boende Vandrarvänligt boende

Facts

Solberga ligger tätortsnära mellan Mjölby och Sya. För besökare som kommer med bil finns en parkering för fem bilar. Reservatet går annars utmärkt att besöka till fots, med cykel eller varför inte med kanot på Svartån.

En cykel- och gångväg går mellan Mjölby och Mantorp och till den ansluter östgötaleden som gör en avstickare genom Solberga naturreservat. Östgötaleden är markerad med orangea markeringar och sträckan genom reservatet är cirka 1,3 kilometer lång. Kommer du från Sya viker du av utmed en åkerkant in till reservatet. Kommer du från Mjölby följer du östgötaleden utmed gamla riksettans stenbeläggning och kommer in till reservatet från den allékantade vägen mot Solberga gård.

Sommartid betas naturreservatet av nötdjur. Under den här perioden rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Parking

Parkering för 5 bilar finns vid allén som börjar från gamla riksettan mellan Sya och Mjölby mot Solberga gård.

Directions

Solberga ligger mellan Mjölby och Sya. För besökare som kommer med bil finns en parkering för fem bilar den allékantade vägen mot Solberga gård.

En cykel- och gångväg går mellan Mjölby och Mantorp och till den ansluter östgötaleden som gör en avstickare genom Solberga naturreservat.

Kommer du från Sya viker du av utmed en åkerkant in till reservatet. Kommer du från Mjölby följer du östgötaleden utmed gamla riksettans stenbeläggning och kommer in till reservatet från den allékantade vägen mot Solberga gård.

Regulations

*Regler för besökare i Solberga naturreservat:

 • Du får inte köra motordrivet fordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter eller växtdelar men du får däremot plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte samla in kryptogamer (mossor, lavar, ormbunkar till exempel) eller ryggradslösa djur (insekter, spindlar till exempel).
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning (berg till exempel) genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.

Dessutom behöver du ha Länsstyrelsens tillstånd för att få:

 • Anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • Utföra vetenskaplig undersökning som kan leda till skada på växt- eller djurlivet.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Solberga naturreservat från 2001.

Contact

Email address

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews